Säännöt

ÄIDINKIELEN OPETUSTIETEEN SEURA ry:n

säännöt

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1. pykälä

Yhdistyksen nimi on Äidinkielen opetustieteen seura ry. ja sen koti­paikkakunta on Turku. Tästä yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä Seura.

Seuran tarkoituksena on edistää äidinkielen opetukseen liittyvää tutki­musta, lisätä siihen kohdistuvaa harrastusta sekä soveltaa tutkimusta käytännön opetustyöhön. Tätä varten Seura edistää tutkijoiden välistä yhteistoimintaa välittämällä tutkimustietoa sekä järjestämällä kokouksia ja seminaareja, pitää yhteyttä alan kotimaisiin ja ulkomaisiin seuroihin ja tutkimuslaitoksiin sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

Jäsenet

2. pykälä

Seuran jäsenistön muodostavat varsinaiset jäsenet ja kunniajäsenet. Seuran varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi ottaa sitä haluavan Suomen kansalaisen, joka on kiinnostunut äidinkielen opetuksesta, toiminut opettajana tai opetuksen tutkijana tai on muuten toiminnallaan edistänyt Seuran tarkoi­tusperiä.

Kunniajäseneksi Seura voi kutsua erittäin ansioituneen koti- tai ulko­maisen tutkijan. Kutsumisesta on hallituksen tehtävä esitys vuosikokouk­selle ja hyväksymiseen vaaditaan puoltavia ääniä vähintään 3/4 annetuista äänistä.

3. pykälä

Seuran varsinaiset jäsenet maksavat vuosikokouksen toimintavuodeksi kerrallaan määräämän vuosimaksun. Kunniajäseneltä ei peritä vuosimak­sua.

4. pykälä

Jäsen voi erota Seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti Seuran kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsen, joka kirjallisen huomautuksen saatuaan ei ole maksanut edellisen

vuoden jäsenmaksua, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa seurasta.

 

Hallinto

5. pykälä

Seuran asioita hoitaa näiden sääntöjen rnääräämällä tavalla Seuran hallitus. Hallituksen muodostavat vuosikokouksessa toimintavuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja jäsenet.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjoh­tajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kaksi muuta jäsentä on saapuvilla.

Hallitus valmistelee Seuran kokouksissa käsiteltävät asiat, huolehtii niiden päätösten toteuttamisesta, antaa Seuran nimissä lausuntoja ja hoitaa Seuran taloutta, josta se kokonaisuudessaan on vastuussa.

6. pykälä

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi alkaen 1.1. ja päättyen 31.12.

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi yhdessä sihteerin kanssa, ja juoksevissa asioissa puheenjohtaja, sih­teeri tai rahastonhoitaja yksinään.

7. pykälä

Seuran puheenjohtaja johtaa puhetta Seuran ja hallituksen kokouksissa, paitsi vuosikokouksessa. Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtä­vät hänen ollessaan estyneenä.

Sihteeri toimittaa kokouskutsut, laatii kokousten esityslistat ja pöytäkir­jat, huolehtii kokouksissa tehtyjen päätösten toimeenpanosta, hyväksyy laskut hallituksen päätösten mukaisesti, laatii toimintakertomuksen, valvoo Seuran julkaisutoimintaa ja pitää luetteloa Seuran jäsenistä.

Rahastonhoitaja huolehtii Seuran varoista, kantaa saatavat, hoitaa maksut ja laatii tilit.

Sihteerille ja rahastonhoitajalle voidaan vuosikokouksen päätöksellä maksaa palkkiota.

Tilit

8. pykälä

Seuran tilinpäätös tehdään toimintavuosittain ja esitetaan hyväksyttäväksi vuosikokouksessa. Hallituksen tulee jättää tilit huhtikuun kuluessa tilintarkastajalle, jonka tulee antaa lausuntonsa edellisen vuoden varain­hoidosta ja tileistä sekä jättää se hallitukselle viimeistaan vuosikokousta edeltävänä päivänä.

 

Kokoukset

9. pykälä

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta.

 

10. pykälä

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 Seuran jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 14 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

11. pykälä

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)   kokouksen avaus;

2)   valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkista­jaa ja kaksi ääntenlaskijaa;

3)   todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4)   hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5)   esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;

6)   päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämi­sestä hallitukselle ja muille

7)   vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun

suuruus;

8)   valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;

9)  valitaan tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö;

10)  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli Seuran jäsen haluaa saada jonkin asian Seuran kokouksen käsi­teltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle iin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. pykälä

Seuran kokouksissa on kaikilla jäsenillä puhe- ja päätäntävalta. Äänestyk­sessä ratkaisee yksinkertainen enemmistö, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, tai vaalin ollessa kysymyksessa arpa.

 

Erityissäännöksiä

13.  pykälä

Seuralla on oikeus ottaa vastaan apurahoja, lahjoituksia ja tutkimustyöhön tins. myönnettyjä määrärahoja sekä hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

14. pykälä

Seuran sääntöjen muuttamista tarkoittava ehdotus on jätettävä kirjallisesti hallitukselle, jonka tulee esitellä asia seuraavalle vuosikokoukselle. Muutosehdotuksen hyväksymiseksi vaaditaan, että sitä puoltaa vähintään 3/4 tässä kokouksessa annetuista äänistä.

15. pykälä

Päätös Seuran purkamisesta tehdään samassa järjestyksessä kuin päätös sääntöjen muuttamisesta, mutta sen voimaan tuleminen edellyttää, että esi­tys vuosikokouksen lisäksi hyväksytään myös toisessa, siitä vähintään kahden kuukauden kuluttua pidetyssä kokouksessa.

Jos Seura puretaan, sen omaisuus käytetään sellaisiin tarkoituksiin, joiden hyväksi Seura on toiminut, ja tavalla, josta Seuran viimeinen kokous päättää.