kansi1.psd

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 1987-2007

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 1/1987

Artikkeleita

Katri Sarmavuori Äidinkielen opetustieteen kehitysnäkymiä ja 

tutki­mussuunnat 6-15

Jorma Heikkiliä Luovan kirjoittamisen opetuskokeilusta 16-23

Marjo Vuorinen Prosessikirjoittaminen opetuksen uudistajana 24-31

Katsauksia

Sirkka-Liisa Rauramo Sanomalehtiviikko Satakunnan kouluissa sl. 1985 32-37

Timo Saarniemi  Rockin idea, moraali ja myytti 38-41

LAKE-projektin tiedotteita

Maija Lehtonen & Hanna Niiranen Toimiva lukutaito ja lukemisvai­keudet 43-46

Marketta Helin Lukuharrastus peruskoulun viidennellä luokalla 46-48

Tiina Poskiparta Millaiset kirjan henkilöt kiinnostavat nuoria? 49-51

Kristiina Vuotilainen Peruskoulun viidesluokkalaisten kirjoittamista koskeva tutkimus 51-53

LAKE-projektista ilmestyneet raportit, lehtiartikkelit ja tutkimukset 53-56

AO-projektin tiedotteita

Soili Koivula Äidinkielen opetuksen tavoitteiden saavuttaminen pe­ruskoulun yhdeksännellä luokalla 57-58

Päivi Virolainen Kalevalan opetus opettajan ja oppilaan kannalta 58

Seija Ranta Peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten kielentuntemus 59

Helena Piiroinen Peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten kirjoitelmat 60

Taru Väisänen Lukihäiriö peruskoulun 9. luokalla 60-61

Outi Kivirinta Peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten oppimistyyli 62-63

Hannele Vanhatalo Lukion I A -luokan satu 63-64

AO-projektista ilmestyneet raportit, lehtiartikkelit ja tutkimukset 64-67

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 2/1987

Helsingin yliopisto            5

kansi2.psd

Joensuun yliopisto                  24

Jyväskylän yliopisto                  32

Lapin korkeakoulu                  46

Oulun yliopisto                  47

Tampereen yliopisto                  54

Turun yliopisto                  67

Åbo Akademi                  85

Henkilöhakemisto            87

Asiahakemisto            91

 

 

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 3/1987

Artikkeleita

Marja-Liisa Julkunen Lukemaanopettamismenetelmistä ja luetun ymmärtä­misestä  6-14

Hannu Pölönen & Timo Järvensivu Miten arvioida sarjakuvaa? 15-19

Katri Sarmavuori Novellianalyysi lukion 1. luokalla ja päättökokeena 20-22

Katsauksia

Timo Saarniemi Lukiolaisista, kirjoista, videoista - äidinkielen opettajan haasteita 23-28

Katri Sarmavuori Nuorisokulttuuri ja äidinkielen opetus 29-32

Kirjaesittelyjä

Kaisa Lange Kirjallisuuden opetuksen näkökulmia Saksan liittotasaval­lassa 33-35

Katri Laurila Juhlakirja äidinkielen opettajalle ja tutkijalle 35-36

Aino Suominen Nuorisokirjallisuuden tutkimusta 37

Anu Karppinen Helsinkiläistä nuorisokulttuuria 37-38

Tutkimus- ja esitelmätiivistelmiä

Kaija Lehmuskallio Alkavan lukijan kehityksen ilmeneminen alkuopetuksen päättymisvaiheessa 39

Anneli Vähäpassi Tekstinymmärtäminen: tekstinymmärtämisen tasosta suomalaisessa peruskoulussa 40

Kirsi Fränti & Elina Pihlaja Lukuharrastus peruskoulun ala-asteen kuudennella luokalla 40

Timo Saarniemi Rock on elämä itse 41

 

Puheenvuoroja

Hannu PöIönen Sarjakuva opettajan työvälineenä 43

Katri Sarmavuori Symposiumissa oli niin mukavaa 44

 

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 4/1988

Yksivuotias seura            5

Artikkeleita

Jukka Kuittinen & Leena Linhola  Rytmikirjoitusmenetelmästä apua käsialakirjoituksen opettamiseen 8-19

Katri Sarmavuori   Kirjoittamisen ja sen opetuksen tutkimus 20-27

Katsauksia

Sirkka-Liisa Rauramo Semantic Mapping - merkityskartan laatiminen 28-29

Timo Saarniemi Kielestä, kirjoittamisesta - lukion äidinkielen opettajan haasteita 11 30-35

Jaana Karlamaa Prosessikirjoittaminen - tavoitteista elämyksiin ja itse­ilmaisuun 36-38

Ulla Heino Prosessikirjoittamisen kokeiluja yläasteella 39-40

Eija Mattinen Prosessikirjoittaminen aikuiskoulutuksessa 41-44

Katri Sarmavuori Prosessikirjoittamisen teoriaa ja käytäntöä  45-49

 

Kirjailijavierailu

alv

Lasse Raustela  50

Vuokko Niskanen   53

Anni Polva           55

Puheenvuoro

 Katri Sarmavuori Yo-lautakunnassa ei opetuksen tutkimuksen asiantuntemusta 58

Tutkimuksia 59

 

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 5/1988

Katri Sarmavuori Ajankohtainen viestintä 5     

Välähdyksiä Äidinkielen Opetustieteen Seuran toiminnasta 6             

kansi3.psd

Artikkeleita

Pertti Hemánus Sanomalehti, vastaanotto, viestintä 8-14

Ritva-Sini Härkönen Viestintä, kulttuuri ja kasvatus 15-21

Keijo Voudinmaki Muuttuva viestintäympäristö 22-25

Katri Sarmavuori Joukkoviestinnän opetuksen perusteita 26-38

Katsauksia

Matti Oksanen Yleisradion ohjelmien yleisö, elämäntapa ja oppimi­nen televisiosta 39-44

Erja Erholm Radio rokkikansaa sivistämässä 45-50

Juha Kytömäki Television kytkennöistä lapsiperheiden arkielämään 51-54

 Antti-Jukka Oksanen Kuusi teesiä sanomalehden merkityksestä opetuksessa 55-59

Sirkka-Liisa Rauramo Lukemisen opetuksen kokeilu sanomalehtiä käyttäen 60-62

Timo Niemi Joukkotiedotus ja todellisuus - viestintäkasvatusta lukioon 63-68

Leena Becker Sanomalehti, nuoret ja tulevaisuus 69-74

Timo Saarniemi Tiedotustutkimuksen boomi - yhden opetuskokeilun anatomia 75-79

Timo Saarniemi Moonwalk, Moonwalker - Michael Jacksonin myytit 79-82

 Jukka Sihvonen Elokuva ja pedagogia 82-84

Pentti Kejonen Elokuvaan kuuluu elämys 85-87

Katri Sarmavuori Tietokone opetuksessa - elektronista viestintää kohti 87-89

Puheenvuoro

Timo Saarniemi ÄOS ja ÄOL 90

kansi6.psd

 

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 6/1989

ISLANTI

Gudmundur G. Kristmundsson Äidinkieli ja koulutyö 6-12

NORJA

Fröydis Hertzberg Prosessipainotteinen kirjoituspedagogiikka Norjassa 14-18

Leif Longum Kirjallisuuspedagoginen tutkimus ja kiistely Norjassa 19-22

RUOTSI

Tomas Oliv Lukemistutkimus Ruotsissa 24-29

Ingvar Lundberg Lukemisen kognitiivisia aspekteja 30-39

Mona Lansfjord Oppilaiden kielen kehitys lukiokoulussa 40-46

Tor G. Hultman Ruotsin päättökokeet ja  prosessikirjoittaminen 47-52

SUOMI

Katri Sarmavuori Äidinkielen opetuksen tutkimuksesta Suomessa 54-64

TANSKA

Finn Hauberg Mortensen Ainekirjoitus Tanskassa 66-71

 

Tidskrift för modersmålspedagogik 6/1989

Katri Sarmavuori Till läsaren 5

DANMARK

Finn Hauberg Mortensen Uppsatsskrivningen i Danmark 8-14

FINLAND

Katri Sarmavuori Forskning kring modersmålsundervisningen i Finland 16-26

ISLAND

Gudmundur B. Kristmundsson Modersmål och skolarbete 28-35

NORGE

Fröydis Hertzberg Processorienterad skrivpedagogik i Norge 37-42

Leif Longum Litteraturpedagogisk forskning och debatt i Norge 42-45

SVERIGE

Tomas Oliv Läsforskningen i Sverige 47-54

Mona Lansfjord Elevers språkliga utveckling i gymnasieskolan 55-62

Tor G. Hultman De centrala proven i svenska och det process­orienterade skrivandet 62-74

Ingvar Lundberg Cognitive aspects of reading 75-88

kansi7.psd

Researches of the Society of Mother tongue Education 89

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 7/1990 

Artikkeleita

Katri Sarmavuori Draamaopetuksen teoriaa 5-14

Urho Vapaavuori "Särkelä itte" kypsyi merkittäväksi puhujaksi 15-20

Pirjo-Maija Toivonen James Moffettin draamapedagogiikan semioottinen arviointi esimerkkinä fiktiivisen kerronnan dramatisointi 21-30

Katsauksia

Päivi Kujasalo Näytelmän tekeminen 9. luokalla 31-35

Timo Saarniemi Dramaturgi, ohjaaja, terapeutti - ilmaisutaidon opettamisesta 36-45

Anna-Lena Østern  Draamaopetuksen ohjaus Vaasassa 45-50

Tintti Karppinen 1265 sanaa draamapedagogiikasta... 50-54

Väitöskirjat

Sirkka-Liisa Rauramo Kirjoittamisen opetuksen tutkimuksen näköaloja 56-57

Katri Sarmavuori Väitöskirjoissa historiallinen suuntaus 58-63

Tutkimustiivistelmä

Leena Kurki & Pirjo Sihvonen Väittely opetusmenetelmänâ 64-65

kansi8.psd

 

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 8/1990

Kotiseutupäivät         3

Artikkeleita

Pirjo-Maija Toivonen Lukemisen tavat ja asteet - prosessilukemisen transaktionaalisen teorian kehittelyä 5-31

Katri Sarmavuori Kotiseutukulttuurista uuteen eurooppalaisuuteen - kotiseutu äidinkielen opetuksen aihekokonai­suutena 32-44

Katsauksia

Pirkko Hellström Sanomalehdestä vaihtoehtoja kotiseutuopetukseen 44-46

Riitta Veinio Helsinkiläisyys Helsingin kouluissa 47-53

Timo Saarniemi Mistä kotoisin vai ei mistään? - Ajatuksia lukion ympäristökasvatuksesta (Äidinkielen opettajan haasteita V) 54-60

Eeva-Liisa Lehtinen Vallankumous-teema äidinkielessä 1989    61-64

Väitöskirjat

Katri Sarmavuori Kirjoitustaidon kehitys ja kielen oppiminen 65-68

Alkaneen vuosikymmenen tapahtumia

Helena Ruuska Kolme satupäivää Orivedellä 68

Katri Sarmavuori Pohjoismainen kongressi ym. 70

Vuokko Kaartinen Lukemisen maailmankongressi Tukholmassa 74

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 9/1991

Kun halla vie viljan, tutkimus voi pelastaa 3

Artikkeleita

Pertti Kansanen Opetuksen tutkimuksen nykyvaihe 4-14

Katri Sarmavuori Äidinkielen opetustieteen tutkimusmenetelmät 15-32

Urho Vapaavuori Viestintäkoodien analysointi 33-43

Katsauksia

Auli Koponen Tiedottamisen opettamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa 44-49

Tapahtumia *** Kirjoja

Katri Sarmavuori Turkulaiset opetusharjoittelijat vierailulla Helsingissä 50

Pirjo-Maija Toivonen 1990-1uku lukutaitotyön vuosikymmeneksi maassamme 55

Timo Saarniemi Rock ei ole uskontoa 58

Kuvia kirjoittajista 62

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 10/1991

 Ainedidaktiikasta opetustieteisiin 3

Artikkeleita

Katri Sarmavuori Äidinkielen opetustiede kansallisena ilmiönä - tutkimusparadigmat ja

 tulevaisuuden haasteita 4-19

Riitta Seppälä  Opetusviestinnän ja puheviestinnän opetuksen tutkimus Yhdysvalloissa 20-31

Katsauksia

Maie Tuulik Aapinen Virossa 32-35

Viivi Maanso Äidinkielen didaktiikan tutkimuksesta Virossa 36-45

Leo Villand Kirjallisuuden opetuksen laajemmasta taustasta 45-50

Anna-Maria Gadd Tietotekniikan käyttökokemuksia lukion äidinkielen opetuksessa 51-57

Kyllikki Keravuori Suomi vieraana kielenä opetuksen näkökul­masta 58-65

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 11/1992

kansi11.psd

Lukijalle 3

Artikkeleita

Mihkel Rebane Kirjallisuuden opetustavoitteet Eestin koulussa 4-15

Jaan Kross Viron ja sukukieltemme äidinkieli - unohtuva kodin muistoesine vai ... 16-22

Mare Leino Suomen tv-ohjelmien vaikutus Viron lapsiin 23-26

Mare Leino Lapsen reagointi väkivaltaan 26-28

Maia Röigas Lukion äidinkielen kurssin vierasperäisten sanojen omaksuminen 29-32

Piibe Leiger Eestin koulujen yläasteen oppilaiden kuuntelutaidosta 33-37

Jaan Öispuu Viroa vieraana kielenä: historiaa, näkemyksiä ja havaintoja 37-45

Katri Sarmavuori Viron koulusta, kohtaloista ja kirjallisuudesta - kurkistus lisäksi Viron

äidinkielen opetus­tieteeseen 46-58

 

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 12/1992

kansi12.psd

Lukijalle 3

Artikkeleita

Vuokko Kaartinen Kohti aktiivisen ja interaktiivisen lukuprosessin teoriaa 4-14

Katri Sarmavuori TEAKKO-strategian sovelluksia aikuis­opiskelijoilla ja lukiolaisilla 15-25

Mare Mûûrsepp Viron lapset kirjallisuuden tulkitsijoina 26-35

Marja Vainiotalo Erilaisista lukutyyleistä 35-41

Sven-Erik Hansén Läskulturer i modersmålsundervisningens utveckling 41-48

Katsauksia

Sirkka-Liisa Rauramo Runo luokkahuoneessa 49-52

Kari J. Kettula & Kari Vaijärvi Snellmanin perilliset 53-57

ÄOL:n toimintaan muutosta 57

Väitöskirjat

Katri Sarmavuori Väitöskirjoissa lukemisen teoriaa 58

Tapahtumia

Kotiseutuilta Lemminkäisellä 62

Juhliva Rauma opetustieteiden edistäjänä - Nortamon krääkit ja koukut uuden lukututkimuksen kohteena 63

 

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede  13-14/1993

Lukijalle 3

Artikkeleita

Leena Peltonen   Tieteis- ja fantasiakirjallisuus myyttien käyttäjänä 4-13

Katri Sarmavuori  Lukijoiden transaktioista scifi-tekstien parissa 14-25

Pirjo-Maija Toivonen Ihmesatu fantasiakirjallisuuden intertekstinä - näkökulma luetun ymmärtämisen tekstienvä­lisyyteen 26-36

Veijo Hietala   Uuden tieteiselokuvan ihmiskuva 37-44

Katsauksia

Eeva-Liisa Lehtinen Scifi-projekti koulussa 45-46

Johanna Sinisalo  Nykyhetken vangit - ihmiskuva tieteiskirjallisuudessa 47-55

Johanna Sinisalo  Muumit ja fantasia 55-58

Boris Hurtta   Groteskikirjallisuuden lyhyt historia 59-62

Toni Jerrman Tieteiskirjallisuus - Frankensteinista cyberpunkiin maan ja tähtitarhojen tarinoita 64-70

Juhani Hinkkanen  Mitä tieteiskirjallisuus on ja mitä se ei ole eli suomalaisia määritelmiä science fictionille 71-77

Keskustelua

Miksi äidinkielen opetustieteen kehittymistä pitää vastustaa? 78

Kari Niinistö   Uusi tiede hyväksytään 78

Toimituskunta vastaa 80

Kirja-arvio

Sirkka-Liisa Rauramo Perusteos äidinkielen opetuksen tutkimuksesta 83

 

Merkkipäiviä

Vuokko Kaartinen    Sirkka-Liisa Rauramo, 50 vuotta 85

 

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 15-16/1994

Lukijalle 3

Artikkeleita

Auli Koponen VILKKA-strategia fiktiivisen tekstin käsittelyssä     4-11

Anna-Maija Leino ELKKO-strategia satutekstin käsit­telyssä - prosessilukemiskokeilu

peruskoulun kolmannella luokalla  12-22

Leena Vestala & Jaana Väisänen  Villijoutsenet  kolmas- ­ja kuudesluokkalaisten tulkitsemina 23-32

Sari Laihinen NOPPA-strategia tieteisnovellin luke­misessa yläasteella   32-39

Heleena Lehtonen Peruskoulun erilaiset lukijat   40-48

Kaija Matilainen Luetun ymmärtäminen ja lukemisessa käytetyt hahmottamisstrategiat                                     49-63

Katsauksia

Katri Sarmavuori Äidinkielen opetustiede kansallisen kulttuurin juhlavuotena  64-71

Raimo Lindh Oppimiskapasiteetin vapauttaminen mielikuvaoppimisen avulla  72-83

 

 

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede  17-18/1995

Tervehdyspuhe 3

Artikkeleita

Mare Mûûrsepp Tove Janssonin lukijaksi kasvaminen  5-19

Anne Bauers   Englantilaisen William Marshallin perus­koulun lasten vastaukset muumiteksteihin 15-19

Riikka Riihimäki  Prinsessa Ruusunen draamaprosessina  20-30

Seija Liukko   Draamakasvatus pienten lasten opetuksessa 31-47

Sirkka Sura     Draaman psykologisia perusteita  47-52

Katsauksia

Sirkka-Liisa Rauramo Muumi tuli kouluun  53

Reijo E. Heinonen Muumimaailman hyvä ja paha  56

Matti Itkonen   Elämismaailma oppimisen perustana 60

Eeva-Liisa Lehtinen  Salaiset tuntikirjeet 67

Jorma Immonen  Tilanneimprovisaatioita puheviestintätaitojen oppimiseen?     70

Timo Saarniemi Ryhmädynamiikan salat ja luova ilmaisu  79

Katri Sarmavuori Draama äidinkielen opetustieteen sisältönä   82

piti

Uutuuksia

 

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 19-20/1996

 

Lukijalle

Auli Koponen   Äidinkielen opetustieteen tieteenteoreettinen pohja 2-12

Tuomo Jämsä  Semioottinen näkökulma oppimiseen, erityisesti lukemaan ja kirjoittamaan oppimiseen  12-23

Virpi Sädemäki VILKKA-strategia ja Käppyrä    24-39

Liisa Lehto-Ääri Leena Krohnin novelli Ajan huone NOPPA-­strategian avulla lukiossa   40-53

Timo Saarniemi Äidinkieli ja filosofia 53-55

Matti Itkonen   Minä, minempi, minin 57-70

Hellevi Salminen Kotona jossakin muualla   71-73

Leena Heikelä   Äidinkielen opettajana Noormarkussa - mitä nykynuori ajattelee?     73-74

Eevaliisa Lehtinen Komilaisista kansansaduista   75-78

Mare Mûûrsepp Nuorisokirjallisuuden tila Virossa   78-80

Kristiina Podduikin Virolainen lastenkirjallisuuslehti  81-82

Katri Sarmavuori Nuorisokirjallisuus äidinkielen opetustieteen kannalta  83-88

Kirjallisuutta

Eevaliisa Lehtinen Asko Martinheimo, Kaarina Helakisa, Arto  Salminen, Satuhakemisto     90

Sirkka-Liisa Rauramo Raili Mikkanen, Torey Hayden   93

Anna-Maija Leino Jukka Parkkinen     94

Vesa Parantainen Tuija Lehtinen   95

Tuija Lehtinen   Vastaa Vesa Parantaiselle  95

Tuula Nikala-Soiha Bo Carpelan  96

Timo Saarniemi Sirkka-Liisa Rauramo 97

Katri Manninen   97

Markku Karpio  99
Katri Sarmavuori Tuija Lehtinen, Ellinor Rafaelsen, Hellevi Salminen  100

 

kansi21.psd

 

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 21-22/1997

Lukijalle

Arikkeleita

Jaana Arvonen   Kirjallisuuden opetus näkymöinnin kehittämistä    4-15

Jaana Arvonen  Pannaan julistettuna puritanismi    15-28

Tuula Hyyrö   Sadut integroijina OKL:n opinnoissa    29-35

Hanna Himmelä   Opettajien käyttämät lukemaanopettamismenetelmät Turussa         35-49

Katsauksia

Auli Koponen  Vuoden 1996 aineistopohjainen ylioppilasaine ja Hartmannin tekstitypologia   50-61

Katri Sarmavuori   Äidinkielen opetustieteen satuja ja suuria kertomuksia 61-63

Kirjallisuutta

Eeva-Liisa Lehtinen: Kerran tulee kevät    65

Auli Koponen: Matti Itkosen väitöskirja     67

 

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 23-24/1998

kansi23.psd

Lukijalle

Jaana Arvonen   Janne ja kehittyvät tulkinnat        4-23

Heli Hinkkanen  Abiturientit metatekstin tuottajina       24-60

Katri Sarmavuori  Judith A. Langerin kirjallisuuden lukemisen horisontit ja näkymät   61-69

Elina Uosukainen  Turun alueen koulujen juhlaperinteet            69-85

Auli Koponen   Skandaalinkäryä naapurista - paikalliskirjallisuus nuorten kotiseutuidentiteetin vahvistajana  85-93

Katri Sarmavuori   Paikalliskirjallisuusjakso Espoossa  94-104

Anneli Kalajoki   Paikalliskirjallisuus Helsingissä   105-112

Timo Saarniemi: Paradigmasta diskurssiin  113-114 

Mensa-testi äidinkielen taitojen  mittaajana   114-115

 

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 25-26/1999

Lukijalle                    3

ARTIKKELEITA

Pirjo Pere   Vastaanottajakeskeinen lukututkimus Alpo Ruuthin novellista Viha         5-18

Katri Sarmavuori   Taistelu äidinkielen opetustieteestä           19-27

KATSAUKSIA

Harri Raitis  Miksi kirjallisuus ei uudistu?         28-30

Timo Saarniemi Tolkien-kurssi Kaitaan lukiossa 1999           31-32

Mike Pohjola   Live-roolipelit, uusi ilmaisumuoto            33-44

KIRJEENVAIHTOA

AOL:n hallitukselle        46

kansi27.psd

Vastaus         47

Äidinkielen opetustieteen päivän kuvia        48

 

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 27-28/2000

Lukijalle   3

Artikkeleita

Katri Sarmavuori: Kirjoittamisen mystiikkaa ja arkitodellisuutta           5-28

Katri Kallio: LapseIle ääneenlukemisen ja lapsen oman lukuharrastuksen yhteys itsetuntoon peruskoulun ala-asteen 3. luokalla   29-38

Katsauksia

Auli Koponen: Kaunokirjallisuuteen pohjautuvista aineistotehtävistä   39-42

Timo Saarniemi: Luova kirjoittaminen lukiossa   43-44

Kirjakatsaus

Hanna Selin  44                    Nina Larsson      65

Marika Koivisto 46                Heidi Katajisto   66

Pdivi Ylitalo  47                    Kaisa Pentinpuro   67

Kaj Katava  48                     Tiina Tenho   68

Marja Heinonen 49               Anne Vanhala   69

Pekka Takamaa 50               Sanna Alavuokkila   72

Lisa Katajavuori 51              Anna-Kaisa Kaksonen   72

Maria Untinen 53                 Hanna-Maaria Tuomaala 72

Tommi Rantanen 55              Jenni Jernman  74

Kaisu Airas   56                    Jaakko Mikkonen   74

Juha 011ila    57                  Riikka Aaltonen   76

Mari Latosaari 59                Markus Ahvenkoski     76

Antti Hyyryläinen 60            Pirjo Sarapik   77

Noora Lehtomäki 61             Pauliina Pääkkönen      78

Katri Sarmavuori 62            Jaakko Skantsi    79

Antti Mäkelä    63                Tiia Alikoski       81

Jaana Raukko 64                 Hanna Halminen     82

Jyrki Pellonperä      82

Jenni Sahonen        83

Kirsi Fink        84

Minna Kuusela      85

Mika Valta        87

Tomi Gustafsson     88

Kalle Riitahaara   89

Sini Pekkala      92

Tea Latva       93

Marko Ojala       94

Susanna Vainiotalo      95

Mari Koivisto     95

Ville Äyräs       96

Timo Saarniemi      97

 

Tutkimustiivistelmä      99

Puheenvuoro

Timo Saarniemi: YTL järjestykseen!  101

 

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 29-30/2001

kansi29-1.psd

Lukijalle   2

Äidinkielen opetustieteen päivän ohjelma       4

Johdatuspuhe Äidinkielen opetustieteen päivänä      5

Artikkeleita

Armi Mikkola: Opettajapulaa torjumaan     7-12

Katri Sarmavuori: Äidinkielen opettajien koulutus ammatti-identiteettiä kohti                                            12-32

Jenni Salminen: Draaman käyttö ja opettajien koulutus    33-56

Puheenvuoro

Timo Saarniemi: Kenen ilmaisutaito?         57

Kirjallisuutta

Sirkka-Liisa Rauramo 58

Sini Pekkala   59

Katri Sarmavuori  60

Maria Untinen 61

Arto Nortela   63

Johanna Kuusisto  64

Heini Roivas   65

Mirjaana Tyrväinen 67

Uusi kansainvälinen aikakauslehti    68

Lausunto äidinkielen kokeen kehittämis­työryhmän esityksestä    69

 

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 31/2002

Lukijalle                                                                    2

Artikkeleita

Jaana Arvonen: Janne ja Sammakkoklaanin kosto -kirjan

maailma   3-23

Katri Sarmavuori: Kotoiset Mirkka ja Laura - rohkea Katja   24-34

Väitöstilaisuuden kuvia ja tekstejä         35

Jaana Arvosen Lectio praecursoria    39

Vastaväittäjän lausunto        42

Kirja-arvio

Arta Nortela: Timo Saarniemen intohimo    49

 

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 32/2003

Esipuhe

Artikkeleita

Noora Lehtomäki & Mari Liukonsuo: Lukemisen huispaus. Harry Potter -kirja Taika-avain-strategiaa käyttäen  4-48

Katri Sarmavuori: Hei, hyvä kirjailija. Mitä kirjailijalta kysytään Internetin kotisivun juttelupalstalla? 49-61

Katsaus

Timo Saarniemi: Emme unohda Olavi Paavolaista  61-63

Kirja-arvioita

Katri Sarmavuori: Lasse Koskelan & Pasi Lankisen Opas kaunokirjallisuuden lukemiseen 63

Sirkka-Liisa Rauramo: Elämäni opetus 64

Timo Saarniemi: Henri Terho (toim.) Paavolaisen paikat 65

Syksyn lasten- ja nuortenkirjalöytöjä

Auli Koponen: Sinikka & Tiina Nopolan Heinähattu, Viltti­tossu ja tanssiva konstaapeli 66

Arto Nortela: Sinikka & Tiina Nopolan Risto Räppääjä ja sitkeä finni 67

Arto Nortela: Raimo Suikkarin Litorinameren poika 69

 

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 33/2004

Esipuhe

Yleiskatsaus

Katri Sarmavuori: Opetustiede-lehden tieteenteoriaa     3-6

Artikkeli

Katri Sarmavuori: Lukion opettajien kaanon vuonna    2000         7-39

Katsauksia

Timo Saarniemi: Onko analyysi tulkintaa?    40-43
Auli Koponen: Siipiä ja juuria etsimässä. Lukion kirjallisuudenopetuksen tutkimusta    43-52

Auli Koposen haastattelu   53-58

Kirja-arvioita

Jaana Arvonen: Eija Kivilinna Rouglen väitöskirja  58
Arto Nortela: Helen Svensson (toim.) Muistoja Tove Janssonista  61

Näytelmä

Katri Sarmavuori: Harhailua, etsimistä  63

 

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 34/2005


Esipuhe

aikak_2005.jpg

Onnitteluruno    3

Artikkeleita

Katri Sarmavuori: Sadut äidinkielen opetustieteen kannalta  5-26

Pirjo Linnakylä: Miten kehittää lukemiseen sitoutuneita ja strategisia lukijoita        23-53

Marja-Liisa Julkunen: Äidinkielen ja kirjal­lisuuden oppijasta lukemisen harrastajaksi  50-67

Caroline Liberg: Rörelse i texter, texter i  rörelse           64-79

Jaana Arvonen: "Tavataan irkissa tai mesessa!" Varhaisnuoret verkon keskus­telukanavien käyttäjinä    76-93

Katsauksia

Judith A. Langer: The literate mind in school and life          90-112

Kaisa Heikkinen: Suomalaisen oppikirjan historiaa            113-146

Timo Saarniemi: Mitä uutta lukion oppikirjoissa?                 142-149

Auli Koponen: Äidinkielen uudistuva ylioppilaskoe            150-155

Kirja-arvostelu

Arto Nortela: Satukuningas Hans Christian Andersenin juhlavuosi  155-157

 

 

aikak_2006.jpg

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 35/2006

 Esipuhe

Artikkeleita

Catherine Tauveron: Literature in the French primary school          3-37

Elina Salminen: Kirjailijavieras lukuharrastus­tutkimuksessa  38-51

Juli Aerila: Kirjallisuuskasvatuksen semioottinen työprosessi arvoihin liittyvän keskustelun osana ja kokonaisopetuksen mahdollisuutena 52-79

Katri Sarmavuori: Luokanopettajaopiskelijoiden satukurssilla koettua 79-100

Kirjallisuutta

Aurora Ånäs 100, Katri Sarmavuori 104, Kristiina Podduikin 107, Marjaana Markkula 109, Piia Vuorio 113,

Heidi Pyhälahti 114, Inkeri Tuuna 117, Jaana Arvonen 118, Päivi Suominen 120, Merja Köpsi 125,

Merja Laine 133

Uutisia

Lastenkirjallisuudelle oma seura   137

Kirjallisuutta

Arto Nortela 145, Katri Sarmavuori 146

Artikkelit englanniksi

Abstracts of articles in English  148

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 35/2006 (pdf)

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 36/2007

aikakauskirja_2007.jpg

 

Esipuhe

 

Artikkeleita

 

Katri Turula: Alkuopettajien näkemyksiä lukemisesta, lukemaan opettamisesta ja oppimisesta            3-18

Katri Sarmavuori: Agricolan perintö äidinkielen opetustieteen kannalta           19-29

Elina Kouki: Onko motiivi hukassa? - Motiivi novellianalyysin käsitteenä lukion kirjallisuuden opetuksessa       30-65

 

Katsaus

 

Katri Sarmavuori: Kirjat avaavat kokonaan uuden maailman  66- 74

 

Kirjallisuutta

 

Marjaana Markkula: Legendaarinen runotyttö            75

Merja Laine: Runoanalyysiin                        77

Arto Nortela: Runousoppia                        79

Maija Merivalo: Nettipäiväkirjakeskustelua   81

Matti Nummenpää: Suosikkikirjat            83

Katri Sarmavuori: Kalevala pyhänä kirjana               85

                                 Topeliuksen arvot elävät   86  

 Artikkelit englanniksi

Abstracts of articles in English   87     kan37                                                                                                                                                                                                             

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 37/2008

Tuula Ranta: Kirjoittamisprosessin jälkiä tekstin pinnassa —Muokkaamisen vaikutus äidinkielen esseen koheesioon 

Elina Kouki: Aika kerronnan käsitteenä ja oppimisen kohteena                       

Salla Mäkiranta:  Luokanopettajien ajatuksia satujen käytöstä opetuksessa luokka-asteilla 3—5        

Eeva Harju, Leena Linhola  & Katri Sarmavuori: “Jossakin olisi Onnellisten saari” — Sairaalakoulun oppilaiden Kirjallisuus- ja draamahanke 

Katri Sarmavuori: Luokanopettajien ihmettelykysymykset satutyöpajassa

Ria Heilä-Ylikallio: Läsning och skrivning i det 21:a  århundradet — en projektpresentation       

Juha Vartiainen: Runoprinssejä ja runoprinsessoita Kainuusta           

Kirja-arvioita

Aikakauskirja 37/2006.pdf   

 

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 38/2009 kan38

Sisällys

Esipuhe 6

 

Artikkeleita

Jenni Humalisto: Kalevalan opetus alakoulussa 8

Katri Sarmavuori: Kieliopista hauskaa toiminnallisin

menetelmin 43

 

Muistokirjoitus

Juli Aerila: Pirjo-Maija Toivonen-Knopp 88

 

Kirjallisuutta

Arto Nortela: Aleksis Kiven Kaukametsä 91

Eeva-Liisa Lehtinen: Jukka Parkkisen tuotantoa: Ali Mustan

karhukirje kaamoksesta sai Kalle-Yrjänän vielä yrittämään

pois aasinsillalta 92

Katariina Ervamaa: Lukuiloa lapsille ja nuorille 95

Katariina Ervamaa: Lukemaan vai tietokoneelle? 97

Katri Sarmavuori: Kalevala sanoina ja kuvina 99

Katri Sarmavuori: Uuteen osallistumiseen 104

Artikkelien abstraktit englanniksi 107

Abstracts of articles in English

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 38/2009

 

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 39/2010 kan39

Sisällys

Esipuhe            6

Katri Sarmavuori: Kielioppitunnit kiinnostavammiksi ja

 hauskemmiksi toiminnallisten harjoitusten avulla            9

Helena Tommola: Jes – äikkää!

Katsaus toiminnallisen kieliopin opiskeluun            18

Marjaana Markkula: Kokemuksia kieliopin

opettamisesta toiminnallisesti                        21

Nina Maunu: Sijamuodot

Draamallisin ja toiminnallisin menetelmin            25

Juli Aerila: Fiktiivisen kirjallisuuden käytön

tehostaminen perusopetuksessa mahdollista

ja tarpeellista 52

 

Kirjallisuutta

Eeva-Liisa Lehtinen: Runoilijain seurassa

Arvio kirjoista Martti Häikiö: V. A. Koskenniemi —

suomalainen klassikko 1-2 62

Eeva-Liisa Lehtinen:  Viekö rautalanka ja kännykkä

prinsessan? Arvio kirjasta Babette Cole: Prinsessa

Hoksnokka rikkoo sääntöjä 64

Aili Helenius: Opettajasta satukuningatar

Arvio kirjasta Sirpa Kivilaakso: Satukuningatar Anni Swan  66 

Riitta Korhonen: Nukketeatteriin

Arvio kirjasta Leila Peltonen & Marjut Tawast (toim.)

Nukketeatteria suomalaisilla näyttämöillä  67

Pirkko Tiuraniemi: Lukupiirit kiehtovat

Arvio kirjasta Johanna Matero ym. (toim.) Lukupiirikirja 69

Juli Aerila: Kirjoittamisoppaita

Arvio kirjoista Katri Sarmavuori: Opi ja ohjaa kirjoittamista

Ja Terhi Rannela: Kirjoita nuorille            70

Katri Sarmavuori: Kotimaisen sadun suurteos 

Arvio kirjoista Kaarina Kolu (toim.) Suomalainen satu I ja II  73

Katri Sarmavuori:  Median verkkoihin juuttumatta

Arvio kirjoista Seppo Verho (toim.) Mediakasvatus kirjastossa;

Tuija Aalto & Marylka Yoe Uusisaari: Nettielämää; Ari Haasio:
Facebook-opas.  76

 

Kannanotto

Juli Aerila & Katri Sarmavuori: Oppiaineesta äidinkieli ja kirjallisuus

Tuntijakotyöryhmän mietintö.            77

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 39/2010

 

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 40/2011 kan40m.jpg

IAIMTEn kongressista Saksassa 15.-17.6.2011

Artikkelit

Kaisu Rättyä: Lauseenjäsenten opetus kielentämismenetelmällä

Katri Sarmavuori & Nina Maunu: Toiminnallinen kielioppi lauseopin käsitteiden harjoittelussa — lisäksi kolmen vuoden kokeilun mittaustulokset

Jenni Ala-Röyskö: Kieliopin opetus lukiossa. Tarkastelukohteena oppikirjasarja ja valtakunnallinen opetussuunnitelma

Katsaus

Juli Aerila: Kielioppi + leikki = mahdoton yhtälö? Vanhat leikit taipuvat kieliopin opiskeluun ja tuovat toiminallisuutta harjoitteluun

Esitelty ja arvioitu kirjallisuus

Hannu Mäkelä: Kivi. Romaani Aleksis Kiven elämästä. Tammi 2010. (Eeva-Liisa Lehtinen)

Tuulia Aho: Urpukas WS 2011. (Eeva-Liisa Lehtinen)

Salla Simukka: Ylivalotus WS 2011. (Eeva-Liisa Lehtinen)

Mika Waltari –seuran neljäs vuosikirja Illusioni 2010, toim. Jukka Parkkinen (Anneli Kalajoki)

Ilkka Remes: Shokkiaalto. WSOY 2010. (Matti Nummenpää)

Tuija Lehtinen: Rebekka – Tähtityttö. Otava 2010, Tuija Lehtinen: Kolme miestä netissä. Otava

2010, Marja-Leena Tiainen: Päin mäntyä. Tammi 2010. (Katariina Ervamaa)

Dumari. Kohdusta hautaan ja paratiisin puutarhaan. Jukka Lindfors, Markku Salo & Raimo Pesonen. WSOY 2010. (Heikki Silvennoinen)

Ylva Karlsson ja Katarina Kuick: Kirjoittamisen ihanuus — Nuoren kirjoittajan opas. Karisto 2010. (Maria Korpela ja Virpi Nikupeteri)

Elina Hirvonen ja Anu Silfverberg: Sata sivua – Tekstintekijän harjoituskirja. Avain 2010. (Ilkka Jaakkola)

Vesa Puuronen: Rasistinen Suomi. Gaudeamus 2011. (Mari Ruohonen)

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 40/2011

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 41/2012                                 

Katsaus

Katri Karasma: Oppikirjatutkimuksen hengenpelastusta 8

Artikkelit

Katarina Kapiainen: Lyriikan käsitteet lukion oppikirjoissa 20            aikkansi.p.gif

Jenni Isola: Nykykirjallisuus ja –kirjailija lukion oppikirjoissa 37

Elina Lindström: Kalevala peruskoulun ja lukion oppikirjoissa 52

Ida Alanissi: Argumentoinnin käsittely lukion äidinkielen ja

kirjallisuuden oppikirjoissa 70

Katri Koskinen: Suomalais-ugrilaiset kielet yhdeksännen luokan

oppikirjoissa 86

Anna Saarela: Modukset kahdeksannen luokan oppikirjoissa Aktiivi

ja Tekstitaituri 101

Kirjallisuutta

Pirjo Suvilehto: Satujen draamatyöskentelyllä rohkeutta tunteiden

ilmaisemiseen 121

Taija Virolainen: Pertsan ja Kilun matkassa 123

Päivi Koponen: Junamatkalla 124

Päivi Koponen: Ymmärrystä lukemiseen 126         

Katri Karasma: Tulvivaa sanailakointia 129

Lausunto

Juli-Anna Aerila & Katri Karasma: Lausunto Opetusministeriön

tuntijakotyöryhmän esityksestä 130

Oikaisu 133

Tietoja kongresseista 134

Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 41/2012