LUOT2103 VV4 Draamakasvatus 4 op

Oppiaine: KASVATUSTIEDE, LUOKANOP./TOKL

Vastuuhenkilöt: TOKL: professori Katri Karasma

Tavoitteet: Tavoitteena on tutustua draamateoriaan, jotta opettaja voisi soveltaa sitä

tulevassa työssään mahdollisimman mielekkäällä tavalla. Myös käytännön ideoihin ja

erilaisiin harjoituksiin tutustutaan. Kirjallisuuden vuorovaikutusdraama (elävöitysdraama, prosessidraama).

Pedagogisen kieliopin ilmaisulliset ja toiminnalliset menetelmät.

Sisältö:

teatteri, draama, käsitteiden eri merkityksiin tutustuminen

draaman genret, erilaiset harjoitukset, käytännön ideat

Opetuksen toteutustavat: Luentoopetus

4 t, ryhmätyöskentely 8 t, itsenäinen työskentely 95 t.

luennot 26.3. klo 14—16 (huone 361) ja 9.4. klo 14—16 (huone 355),

harjoitukset 27.3. 8.15—12 (huone 355)ja 10.4. klo 8.15—12 (huone 355).

Tentti 22.4. tai 27.5., ilmoittautuminen NettiOpsun kautta vähintään viikkoa ennen tai kesätentti.

Vaadittavat opintosuoritukset: Essee TAI kirjallinen tentti 

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuoden kevät, 2. vuoden kevät, 3. vuoden kevät.

Luennot 

Harjoitukset 

 

Luento 1

Kansainvälinen tutkimus

Luento 2. Nukketeatteri

 

Oppimateriaalit: Suoritettava kirjallisuus:

1. Sinivuori, P. & Sinivuori, T. 2001. Esiripusta aplodeihin. Opas harrastajateatteriohjaajille ja

ilmaisukasvattajille. Jyväskylä: Atena.

2. Heikkinen, H. 2005. Draamakasvatus – opetusta, taidetta, tutkimista! Jyväskylä: Minerva

Kustannus Oy.

3. Riihimäki, R. 1995. Tekstistä esitykseen. Prinsessa Ruusunen draamaprosessina.

Äidinkielen Opetustieteen Seuran Tutkimuksia 12.

4. Toivanen, T. 2007. Lentoon! Draama ja teatteri koulussa. WSOY.